shiuz__750 x 100 px_1

Nabór wniosków: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 13 marca - 11 kwietnia 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. będzie prowadzić nabór wniosków na operacje typu „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie finansowe w ramach operacji mogą ubiegać się:

 1. Rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  lub
 2. Beneficjenci poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.


Przedmiotową pomoc przyznaje się, m.in. jeżeli:

 1. beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,
 2. gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika:
  •    ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
  •    jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
       - gminy wiejskiej lub
       - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
       - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
 3. w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Warunki opisane w pkt. 2 i 3 nie dotyczą beneficjentów poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem.

Wysokość wsparcia
Wysokość wsparcia wynosi 100 000 zł
Kwota jest wypłacana w 2 ratach:
I rata - 80% - wypłacana w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
II rata - 20% - po realizacji biznesplanu

Kryteria wyboru premiować będą

L.p

Kryterium

Liczba punktów


1.

operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej
niż 40 lat

3 punkty


2.

innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności

2 punkty


3.

operacje realizowane przez beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem

2 punkty

4.

operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie

0-2 punkty


5.

będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowy miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne

zatrudnienie co najmniej 2 a mniej niż 3 etatów średniorocznych

przynajmniej 3 etaty średniorocznie

 


3 punkty

4 punkty

6.

operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej

1 punkt

Zakres wsparcia
Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia wydatki powinny stanowić co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej w kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Zobowiązania beneficjenta

 • Rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • Zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w CEiIDG albo w ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych,
 • Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności (ZUS),
 • Zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS),
 • Złożenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.
 • Realizacja biznesplanu w ciągu 3 lat
 • Prowadzenie działalności gospodarczej i podleganie ubezpieczeniu w ZUS przez 5 lat


Dokumenty aplikacyjne

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: działalności; punkty; wniosku; gospodarczej; najmniej; złożenia; rolników; operacje; poddziałania; ubezpieczeniu; przyznanie; gospodarstwo; realizowane; pozarolniczej; rozpoczęcie; mies;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »