W sprawie oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach na dzierżawę

thumb 100 5551W związku z uzgodnieniami kryteriów przeprowadzania przetargów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dniach 12, 22 i 26 stycznia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się cykl spotkań w sprawie ustaleń zapoczątkowanych w dniu 13 grudnia 2017 r. na spotkaniu w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W posiedzeniach, na których starano się wypracować zasady oceny ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników na dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, uczestniczyli przedstawiciele KRIR, Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych. W trakcie tych spotkań wstępnie omówiono i ustalono zmiany w zasadach dotyczących kryteriów oceny ofert składanych przez rolników indywidualnych. W związku z przesłanymi przez KOWR propozycjami zmian >>> Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła (pismo do pobrania >>>) następujące uwagi do ww. propozycji:

"1) W kryterium 1b po słowach: „Dokumenty potwierdzające podany powyżej okres posiadania działki, w przypadku prawa własności lub użytkowania wieczystego, gdy działka nie jest ujawniona w KW, właściciel powinien przedstawić umowę przenoszącą na niego własność nieruchomości albo prawo użytkowania wieczystego (w formie aktu notarialnego). Jeśli działka jest ujawniona w KW, weryfikacji tytułu prawnego do działki dokonuje KOWR za pomocą portalu internetowego „Elektroniczne Księgi Wieczyste". W przypadku dzierżawy gruntów z Zasobu WRSP, do oferty należy załączyć kopię umowy dzierżawy.” dodać zdanie: „W przypadku gdy nieruchomość ta nie stanowi własności oferenta, kopia umowy dzierżawy z datą pewną wskazującą iż umowa została zawarta co najmniej 12 miesięcy przed dniem składania oferty. W przypadku braku umowy dzierżawy - zaświadczenie z biura powiatowego ARiMR o pobieraniu przez oferenta dopłat bezpośrednich za wskazaną działkę za 2 pełne okresy poprzedzające datę przetargu.” Ograniczenie tylko gruntów stanowiących własność, użytkowanie wieczyste lub dzierżawę z Zasobu WRSP nie może zostać przyjęte, ponieważ zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego art. 6 ust 1 tej ustawy „za rolnika indywidualnego, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych, nie przekracza 300 ha…”

2) W kryterium 2 proponuje się utrzymanie zasad według wersji przyjętej na spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 stycznia 2018 r., ujętych w piśmie z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: CEN.DGZ.WNZNZ.070.3.2018.JN.7. o następującym brzmieniu: „Oferenci którzy osobiście lub ich małżonek na dzień składania ofert nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1,5 – krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (według danych ARiMR za poprzedni rok) – otrzymują maksymalna ilość punktów. Pozostali uczestnicy przetargu którzy osobiście lub ich małżonek na dzień składania oferty nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni większej niż 1,5 – krotność ww. średniej (nie więcej jednak niż 300 ha minus powierzchnie przeznaczoną do dzierżawy)- otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do powierzchni do powierzchni podanej w ofercie.” Ponadto proponuje doprecyzować te zapisy również o informację, że dotyczą one osób, które kiedykolwiek nabyły, a następnie zbyły nieruchomość z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa."


Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

thumb 100 5551
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zasobu; powierzchni; gruntów; własności; przypadku; rolnictwa; dzierżawę; rolnych; nieruchomości; ; dzierżawy; stycznia; sprawie; składania; rolnej; skarbu; rolniczych; przetargac;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »