Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

1

 

Od 11 lutego 2017 roku wchodzą w życie pierwsze zapisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi odnoszące się do zmian w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Zgodnie z nimi każde dostarczenie produktów rolnych należących do sektorów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez producentów, grupy producentów tych produktów, organizacje takich producentów albo zrzeszenia organizacji takich producentów do pierwszego nabywcy, wymaga pisemnej umowy. Kontrola umów dokonywana jest przez ARR i dotyczy między innymi takich produktów jak: zboża, cukier, nasiona, owoce i warzywa, wołowina i cielęcina, mleko i przetwory mleczne, wieprzowina, jaja, mięso drobiowe.

Brak umów podlega karze pieniężnej w wysokości 10% zapłaty, za produkty nabyte wskutek wadliwej umowy. Odstąpienie od umowy oraz czynności mające na celu zmniejszenie wartości umowy, w szczególności obniżenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury korygującej, nie mają wpływu na obowiązek uiszczenia kary pieniężnej i jej wysokość.

Kary pieniężne wymierzane są, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego ARR właściwego według miejsca siedziby lub zamieszkania nabywcy.

Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek bankowy właściwego oddziału terenowego Agencji, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.

Wszystkie zapisy ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie obowiązywać po 11 lipca 2017 roku. Zaostrzą one przepisy o tyle, że nie tylko będzie kontrolowany fakt podpisania umowy, ale również treść zapisów powodująca nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. W szczególności zwracana będzie uwaga na:

 1. nieuzasadnione rozwiązania umowy lub zagrożenia rozwiązaniem umowy;
 2. przyznanie wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
 3. uzależnianie zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
 4. nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze.

Sprawami nieuczciwych praktyk będzie zajmował się Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i do niego Przedsiębiorca będzie mógł zgłosić, na piśmie, zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania wobec niego praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

Prezes Urzędu może nałożyć na dostawcę albo nabywcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli dostawca albo nabywca, choćby nieumyślnie, dopuścił się naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy.

Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości:

 • Stanowiącej równowartość do 50 000 000 euro, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie:
  1. nie udzielił informacji lub udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
  2. uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli.
 • Stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji

Prezes Urzędu może również nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wydania decyzji, jeżeli osoba ta, umyślnie albo nieumyślnie:

 1. nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków,
 2. uniemożliwia lub utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie kontroli.

Opracowanie: Paweł Dopierała

 

Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: przewagi; kontraktowej; będzie; spożywczymi; dostawcy; względem; urzędu; rolnymi; ustawy; nieuczciwemu; wykorzystywaniu; obrocie; przeciwdziałaniu; produktami; takich; produktów; umowy; ; r;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »