UWAGA - Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rusza nabór wniosków na operacje typu Restrukturyzacja małych gospodarstw. Wnioski będą przyjmowane przez oddziały wojewódzkie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach 30 marca - 28 kwietnia 2017 roku.To ciekawe działanie, które może pozwolić wielu małym gospodarstwom na poprawienie swojej sytuacji ekonomicznej. Proszę jednak nie mylić tego z prowadzonym naborem wniosków w latach 2004-2006 w ramach działania „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych”

Działanie to związane jest z koniecznością spełnienia określonych kryteriów w chwili składania wniosków jak również konkretnych przedsięwzięć związanych z rozwojem gospodarstwa w trakcie realizacji operacji. Jeśli masz dobry pomysł na rozwój swego gospodarstwa i zwiększenie produkcji, którą możesz korzystnie sprzedać na rynku - składaj wniosek (WARTO TO ZROBIĆ).

Przemyśl i zaplanuj to jednak bardzo starannie – jeśli się nie wywiążesz z nałożonych obowiązków będą konsekwencje finansowe.

JAKIE KRYTERIA WYŚCIOWE:

 1. Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
   - jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych,
   - nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
     o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 000 euro;
 2. prowadzę w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
 3. jestem pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
 4. podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

Do wniosku muszę również dołączyć biznesplan, w którym:

 1. pokażę koncepcję rozwoju mojego gospodarstwa, która umożliwi osiągnięcie zwiększenia wyjściowej wielkości ekonomicznej o co najmniej 20% i przekraczającej 10 000 euro;
 2. przedstawię formę przeznaczenia otrzymanej premii w całości na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego;
 • inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Premia w wysokości 60 000 zł płatna w II ratach:

 • I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 1. docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
  - powyżej 20 tys. euro - 5 punktów,
  - 16 tys. - 20 tys. euro - 3 punkty,
  - 12 tys. - 16 tys. euro - 1 punkt;
 2. kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);
 3. rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);
 4. kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);
 5. wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);
 6. wiek wnioskodawcy - jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat - 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyska minimum 10 punktów.

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:
Decyzja o przyznaniu pomocy powinna zostać wydana w terminie 180 dni od zakończenia przyjmowania wniosków. Jest wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów - o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
 • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Zapoznaj się ze szczegółami oraz dokumentami związanymi z planowanym naborem wniosków, które zamieszczono na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej określają następujące rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. pozycja 1813 z 2015 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. pozycja 1009 z 2016 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. pozycja 109 z 2017 r.)

 

 

Źródło
Centrum Doradztwa Rolniczego
http://cdr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwoju; pomocy; małych; gospodarstw"; gospodarstwa; rolnictwa; ramach; produkcji; wypłaty; pkt);; przyznaniu; realizacji; działalności; wniosku; złożenia; finansowej; operacje; najmniej; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »