Sprawy rolnictwa na posiedzeniach sejmowych i senackich Komisji Rolnictwa

sejm

W środę 12 września Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła 7 poprawek zgłoszonych do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników w czasie drugiego czytania. Poprawki autorstwa Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska miały na celu m.in.: wskazanie minimalnego okresu członkostwa w spółdzielni rolników, który nie mógłby być krótszy niż 2 lata, a nie jak przyjęto 1 rok, skreślenie przepisu zakładającego, iż do rady nadzorczej spółdzielni rolników są wybierani członkowie spółdzielni będący rolnikami, skreślenie przepisu, który określa, że statut może wyłączyć prawo do funduszu udziałowego członka, który został wykluczony ze spółdzielni rolników, dodanie przepisu, w którym proponowano zdefiniowanie spółdzielni produkcyjnej, jako gospodarstwa wielorodzinnego. Uczestniczący w posiedzeniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Jan Krzysztof Ardanowski podtrzymując stanowisko rządu uznał poprawki za niezasadne. Komisja wniosła o odrzucenie poprawek. Uchwaloną na 68 posiedzeniu Sejmu w czwartek 13 września 2018 r., ustawę o spółdzielniach rolników rozpatrzyła Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu we wtorek 25 września. W środę 26 września na 65 posiedzenie Senatu RP IX kadencji po przedstawieniu sprawozdania Komisji w toku debaty zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i jeden wniosek rzeczowy. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na posiedzeniu w czwartek 27 września, rozpatrzyła wnioski o charakterze legislacyjnym pozytywnie a wniosek rzeczowy negatywnie. W wyniku głosowania na 65 posiedzeniu Senatu RP IX kadencji ustawę przyjęto z poprawkami o charakterze legislacyjnym.

W tym samym dniu Sejmowe Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Uzasadnienie projektu przedstawił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Jan Krzysztof Ardanowski. Projekt ma na celu objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych między dostawcą a nabywcą oraz zapewnienia anonimowości stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Komisje zakończyły pierwsze czytanie. Pani Dorota Niedziela wiceprzewodnicząca komisji, zgłosiła wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia ww. projektu. Na posiedzeniu w poniedziałek 1 października połączone Komisje większością głosów odrzuciły wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej i kontynuowały rozpatrywanie ustawy. Wobec braku sprzeciwu połączone Komisje przyjęły ustawę do dalszego procedowania wybierając pana posła Piotra Polaka na sprawozdawcę.

Na 109 w tej kadencji posiedzeniu we wtorek 25 września Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła pozytywnie ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm uchwalił przedmiotową ustawę na 68 posiedzeniu w czwartek 13 września 2018 r. w oparciu o projekt rządowy. Ustawa ma na celu objęcie rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych, również mięsa ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie. Mięso, które ma być przeznaczone do spożycia przez ludzi będzie pochodziło od zdrowych i przebadanych zwierząt. Zakup takiego mięsa po spełnieniu dodatkowych warunków będzie wyłączony z reżimu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ponadto jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek zakupu takiego mięsa w pierwszej kolejności. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja wprowadziła do projektu szereg poprawek redakcyjnych. W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Sejmową. W toku debaty na 65 posiedzeniu Senatu RP IX kadencji nie zgłoszono wniosków i w wyniku głosowania przyjęto ustawę bez poprawek.

W poniedziałek 1 października Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej, w postaci suszy, w celu uchronienia obywateli przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych. Po licznych wypowiedziach posłów, strony rządowej oraz przedstawicieli organizacji społecznych Wniosek został odrzucony.

Na tym samym posiedzeniu Komisji rozpatrzono i zaopiniowano dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego-Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej wyprzedaży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę. Po ożywionej dyskusji uznano za konieczne uzyskanie rzetelnej ekspertyzy i rozpatrzenie jej na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o przedstawienie informacji na posiedzeniu plenarnym Sejmu został odrzucony.

W tym samym dniu na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia uzasadnienie projektu przedstawił pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt dotyczy wprowadzenia ułatwień z zakresu prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę i jej wprowadzanie na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Projektowana ustawa będzie pozytywnie oddziaływać na podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności w pomieszczeniach używanych, głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, jak również podmioty zamierzające prowadzić sprzedaż bezpośrednią i działalność marginalną, lokalną i ograniczoną. Proponowane zmiany dotyczą zwolnień z obowiązku zatwierdzenia zakładu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy też zwolnień z wymogu opracowania projektu technologicznego zakładu, przedkładanego do zatwierdzenia organom Inspekcji Weterynaryjnej. Projektowana ustawa nie będzie wiązała się z koniecznością zwiększenia środków budżetowych określonych w corocznych ustawach budżetowych. Po ożywionej dyskusji w wyniku głosowania projekt ustawy został przyjęty a do przedstawienia sprawozdania na posiedzeniu plenarnym wybrano pana posła Jerzego Małeckiego.

Sprawozdaje: Grzegorz Anczewski


 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

sejm
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolnictwa; posiedzeniu; ustawy; rozwoju; wniosek; ustawę; komisji; projektu; komisja; spółdzielni; i rozwoju; rozpatrzyła; września; projekt; kadencji; został; będzie; świń; rządo;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »