Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyskutuje o zmianach wprowadzonych w ARiMR

logo sejm rpNa posiedzeniu w dniu 9 lutego 2016 r. sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 oraz na temat obrony interesów polskich producentów tytoniu.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.
Przyjęte na forum UE regulacje nie przewidują możliwości uruchomienia w ramach płatności bezpośrednich odrębnego instrumentu finansowanego ze środków unijnych dla sektora tytoniowego. W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydował o przyznawaniu przejściowego wsparcia krajowego w formie płatności niezwiązanej z produkcją. Wsparcie to ma być realizowane do 2020 r. Ma ono charakter degresywny i może być przyznawane na zasadach obowiązujących do 2013 r. Niezależnie od wsparcia rolnik może otrzymać jednolitą płatność obszarową i płatność za zazielenienie oraz pomoc w ramach pozostałych instrumentów wsparcia bezpośredniego, np. płatność dodatkową czy płatność dla młodych rolników. Podsekretarz stanu poinformował, z jakich instrumentów mogą ponadto korzystać producenci tytoniu w ramach wsparcia sektora rolnego. Łącznie w latach 2015-2020 planowane jest wypłacenie w ramach płatności krajowej do tytoniu prawie 180,5 mln euro.
Podczas dyskusji przedstawiciele plantatorów podkreślali bardzo trudną sytuację producentów tytoniu, m.in. brak opłacalności produkcji i zagrożenie ze strony szarej strefy. Proponowane przez resort wsparcie uznano za niewystarczające.
Komisja rozpatrzyła informację Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych, a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Jarosław Pinkas.
Minister zapewnił, że prace legislacyjne trwają i w ciągu dwóch tygodni projekt powinien wejść pod obrady Rady Ministrów. Dodał również, że zgodnie z wnioskami branży tytoniowej przesunięto moment wejścia w życie przepisów z maja 2016 r. na luty 2017 r.
W dyskusji posłowie pytali, które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne, niż nakazują to przepisy dyrektywy.
Z uwagi na dotkliwe restrykcje, jakie nakłada dyrektywa, posłowie i zaproszeni goście apelowali o jej implementację w oparciu o zasadę „Bruksela + 0”, tj. bez dokładania wszelkich dodatkowych restrykcji, takich jak na przykład projektowany całkowity zakaz informacji o wyrobach tytoniowych i powiązanych wyrobach - poza ceną - w punktach sprzedaży. Kontrowersyjnym elementem zdaniem branży tytoniowej jest przepis zabraniający używania e-papierosów w przestrzeni publicznej. Urządzeń nie będzie można zgodnie z projektem sprzedawać w internecie i reklamować. Przedstawiciele branży tytoniowej informowali, że na skutek wprowadzenia dyrektywy w restrykcyjnej formie stracą konsumenci oraz budżet państwa w związku ze wzrostem szarej strefy.

Komisja przystąpiła do rozpatrzenia projektu dezyderatu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Głosowanie nad przyjęciem dezyderatu odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Komisji.

W dniu 10 lutego 2016 r. sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuowała rozpatrywanie projektu dezyderatu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r., dotyczącej produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Komisja uchwaliła dezyderat.

Komisja zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie harmonogramu wdrażania w 2016 r. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.
Minister zapewnił, że harmonogram naboru wniosków w ramach PROW w znacznej części jest już gotowy i są już zaplanowane konkretne terminy uruchomienia określonych instrumentów. Przypomniał, że pierwsze nabory wniosków zostały uruchomione w marcu 2015 r. W 2016 r. zaplanowano uruchomienie instrumentów wsparcia dotyczących rozwoju gospodarstw, wzmacniania przedsiębiorczości, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji oraz wsparcia jakości produkcji.

Komisja zapoznała się z informacją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zmianach wprowadzonych w Agencji w celu zwiększenia jej efektywności.
Informację przedstawił prezes ARiMR – Daniel Obajtek.
Prezes zapewnił, iż rozpoczęto intensywne działania, aby rolnicy jak najszybciej dostali pieniądze z dopłat bezpośrednich. Do 8 lutego 2016 r. wypłacono 43% przewidzianych na 2015 r. środków; 2,5 mld zł ma być wypłacane na przełomie lutego i marca, a ostatnia transza – 6 mld zł – na przełomie marca i kwietnia.
Prezes poinformował o cięciach wydatków, zmianach kadrowych i płacowych w Agencji, co wywołało ożywioną dyskusję posłów na temat zwolnień i polityki kadrowej. Prezes podkreślił, że zmiany przeprowadzane przez nowe kierownictwo Agencji mają na celu poprawienie jej funkcjonowania. W efekcie zmian Agencja powinna być tańsza w obsłudze, jak najmniej skomplikowana i bardziej otwarta na rolników. Prezes poinformował, że na ukończeniu jest audyt całej instytucji, a gotowe wyniki zostaną przedstawione posłom.

Na kolejnym posiedzenia Komisja przystąpiła do rozpatrywania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170).
Projekt dotyczy doprecyzowania kwestii podziału kompetencji między Państwową Inspekcją Sanitarną a Inspekcją Weterynaryjną poprzez wskazanie Inspekcji Weterynaryjnej jako organu urzędowej kontroli żywności właściwego do sprawowania nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności nad zakładami handlu detalicznego prowadzonymi przez rolników, w których oprócz sprzedaży konsumentom końcowym prowadzi się również produkcję, w tym przetwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego w celu ich sprzedaży wyłącznie konsumentom końcowym.
Do szczegółowego rozpatrzenia projektu Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącym został poseł została poseł Dorota Niedziela (PO).

Komisja za zgodą Prezydium Sejmu powołała:
- podkomisję stałą do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, której przewodniczącym został poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS).
- podkomisję stałą do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności, której przewodniczącą została poseł Dorota Niedziela (PO).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jacek Bogucki oraz główny inspektor sanitarny - Marek Posobkiewicz.

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2016 r. rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2016 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (druk senacki nr 76, druki sejmowe nr 146, 194 i 194-A).

Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl

125ml milk

logo sejm rp
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rozwoju; ; rolnictwa; wsparcia; komisja; agencji; ramach; projektu; sprzedaży; lutego; dyrektywy; poseł; sejmowa; płatność; przedstawił; ustawy; ministerstwie; wyrobów;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »