shiuz__750 x 100 px_1

SZACOWANIE STRAT W ROLNICTWIE OD 2014 ROKU

Producenci rolni, którzy ponieśli straty w produkcji rolnej lub w budynkach gospodarczych w swoich gospodarstwach, lub w działach specjalnych produkcji rolnej powstałe w wyniku działania jednego z niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, takich jak: powódź, susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawina (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), informują wójta (burmistrza, prezydenta) wnioskując jednocześnie o oszacowanie tych strat.

Potwierdzając zdarzenie wójt (burmistrz, prezydent) występuje do Wojewody z wnioskiem o powołanie Komisji Wojewody, która dokona oszacowania powstałych szkód w gospodarstwach rolników.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. poz. 998) Komisja dokonuje szacowania szkód w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż:

  • do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, lub
  • w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku  szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, lub
  • do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowana szkód w drzewach owocowych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Następnie w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód Komisja składa protokoły do Wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Wojewoda potwierdza wystąpienie tych szkód w protokołach, w których straty wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji. Tym samym nie będą już wydawane Opinie Wojewody.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem o pomoc w formie kredytu „klęskowego” mogą ubiegać się wszyscy producenci rolni, którzy posiadają „Protokół” sporządzony przez Komisję Wojewody z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych jednym z wyżej wymienionych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Aby  ubiegać się o taką pomoc nie ma więc już potrzeby występować do Wojewody o wydanie „Opinii Wojewody”.

Dla  celów ubiegania się o kredyt preferencyjny poziom szkód musi być:

  • wyższy  niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji;
  • równy lub niższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, wówczas jest to pomoc w formie de minimis.

Informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodępobierz>>

 

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: szkód; produkcji; wystąpiły; rolnej; którym; szkody; ; wojewody; trzech; spowodowanych; szacowania; gospodarstwie; terminie; oszacowania; skutki; rocznej; średniej; ujemne; komisji; ro;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »