Resort rolnictwa informuje o pomocy dla poszkodowanych w tegorocznej suszy

susza5W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy – resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, istnieje możliwość ubiegania się o:

1) dotacje dla:

a) producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lica 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów - realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1483).

Powyższa pomoc jest udzielana:

  • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  • w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Pomoc, będzie pomniejszana 0 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

b) podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Stawka powyższej pomocy wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Przedmiotowa pomoc ma charakter pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił stawkę dotacji na 1 ha upraw rolnych, na powierzchni których straty spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wynoszą co najmniej 70 % w wysokości 1000 zł/ha oraz termin naboru wniosków o tę pomoc i pomoc podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, który został określony od dnia 14 września 2018 r. do dnia 28 września 2018 r.

Natomiast w dniu 12 września 2018 r. ogłoszona została stawka dotacji na 1 ha upraw rolnych, na powierzchni których straty spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wynoszą co najmniej 30 % i mniej niż 70% w wysokości 500 zł/ha oraz termin naboru wniosków, który został określony od dnia 26 września 2018 r. do dnia 17 października 2018 r.

Jednocześnie termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły

  • co najmniej 70% danej uprawy ogłoszony w dniu 31.08.2018 r., oraz
  • co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy ogłoszony w dniu 12.09.2018 r.

został wydłużony do 31.10.2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wydawanie decyzji i wypłatę pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Na realizację powyższej pomocy zaplanowano środki w wysokości 1 415 mln zł.

2) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).

Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U poz. 1428) wprowadzono obniżenie oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych dla kredytobiorcy do 0,5 % w skali roku. Powyższe obniżenie oprocentowania dotyczyć będzie wyłącznie producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej od jednego z następujących ryzyk suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Powyższe kredyty są dostępne w bankach współpracujących z Agencją.

3) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 z późn.zm.) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

4) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91, z późn. zm.) odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolneqo, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

5) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1483) w przypadku zawieszenia przez bank w związku z m.in. suszą w 2018 r. spłaty rat kapitału kredytu bankowego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, spłata całości oprocentowania tego kredytu za kredytobiorcę będzie dokonywana przez ARiMR przez okres nie dłuższy niż 2 lata, licząc od dnia zawieszenia przez bank spłaty rat kapitału kredytu bankowego.

Przy czym w przypadku kredytów zawartych do dnia 30 kwietnia 2007 r. po zakończeniu okresu zawieszenia, kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconego przez Agencję oprocentowania, natomiast w przypadku kredytów zaciągniętych po 30 kwietnia 2007 r. zapłacone przez Agencję za kredytobiorcę, w okresie zawieszenia spłaty rat kapitału kredytu bankowego, oprocentowanie będzie pomniejszać kwotę dopłat ustaloną w umowie kredytu bankowego w kolejnych latach.

Niezależnie od powyższego wzorem ubiegłego roku planuje się również w bieżącym roku wypłatę od 16 października do 30 listopada 2018 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r.

Jednocześnie na mój wniosek Komisja Europejska przygotowała decyzje umożliwiające rolnikom skorzystanie w roku 2018 z odstępstw w ramach zazielenienia:

  • od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach. Umożliwia to uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw, nawet jeśli na takich gruntach dokonywano wypasu zwierząt lub w inny sposób były przeznaczone do celów produkcyjnych oraz
  • w ramach międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA rolnicy będą mieli możliwość wysiania międzyplonu Rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do 6 tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

 

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

susza5
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: rolnych; pomocy; najmniej; rolnictwa; produkcji; spowodowane; których; powierzchni; rolnych; ; sprawie; szkody; rolnej; uprawy; zwierząt; modernizacji; wystąpieniem; restrukturyzacji; zgodnie; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »