Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Jak czytamy na stronie: www.premier.gov.pl Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ustawa ta dostosowuje polskie prawo w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, a konkretnie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1012.

1

Foto: lab60390 z Pixabay

Najważniejsze zapisy

Po pierwsze: Zapewnienie ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

Po drugie : Nadanie uprawnień ministrowi rolnictwa, takich jak: możliwość zatwierdzania programów hodowlanych realizowana przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane oraz możliwość uznawania za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych dla świń. To uprawnienie, wynika wprost z preambuły Rozporządzenia UE 2016/1012, w której czytamy: „Prawo do bycia uznanym za związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane spełniające określone kryteria powinno stanowić fundamentalną zasadę prawa Unii w zakresie hodowli zwierząt oraz fundamentalną zasadę rynku wewnętrznego. Ochrona działalności gospodarczej istniejącego uznanego związku hodowców nie powinna uzasadniać odmowy uznania przez właściwy organ kolejnego związku hodowców dla tej samej rasy, ani naruszania zasad regulujących rynek wewnętrzny. Stowarzyszenia hodowców, organizacje hodowlane, w tym również organizacje hodowlane będące prywatnymi przedsiębiorstwami, lub podmioty publiczne powinny być uznawane jako związki hodowców tylko wówczas, gdy w ich programach hodowlanych uczestniczą hodowcy i kiedy zapewniają one, aby ich hodowcy mieli swobodę wyboru w zakresie selekcji i hodowli swoich zwierząt ..."

Po trzecie: Zapewniona zostanie ciągłość prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych, pszczół, jeleniowatych i drobiu, których nie dotyczy unijne rozporządzenie (2016/1012) oraz określone wymagania wobec zwierząt wykorzystywanych do rozrodu.

Po czwarte: Lista zwierząt gospodarskich uzupełniona zostanie o alpaki i jedwabniki morwowe, dla których umożliwione będzie prowadzenie hodowli, w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich.

Po piąte: Ustawa wprowadzi szczegółowe przepisy, które będą podstawą do udzielenia pomocy związanej z prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz oceną wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich. Uzasadnienie do projektu zawiera wyjaśnienie, że pomoc w tym zakresie, będzie udzielana pośrednio, w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych - pomoc o stawce do 100% kosztów kwalifikujących się, oraz prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich - pomoc o stawce do 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Elżbieta Bryl


Źródło
Wielkopolska Izba Rolnicza
http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: zwierząt; hodowlanych; hodowli; hodowców; ksiąg; gospodarskich; hodowlane; użytkowej; ustawy; świń; ; prowadzenie; wartości; projekt; zakresie; związki; organizacji; rozrodzie; organizacj;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »