Pomoc dla producentów trzody za konieczność zaprzestania produkcji świń

W ostatnich dniach lutego br. ARiMR uruchomiła nabór wniosków na długo oczekiwaną pomoc dla producentów trzody, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z wydaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzją o zakazie utrzymywania w gospodarstwie świń lub wprowadzenia ich do gospodarstwa.

1

 

Wysokość pomocy jaką producenci trzody mogą uzyskać to iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu. To oznacza, że producent może otrzymać maksymalnie 6570 zł w skali roku. Średnią roczną liczbę świń, ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wsparcie jest udzielane do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • decyzję administracyjną wydaną na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 9, art. 45 ust. 1 pkt 3a, art. 46 ust. 3 pkt 3a, art 47 ust. 1 lub art 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1855, z późn.zm.) przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, zakazująca utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
 • dokumenty potwierdzające wykonanie decyzji administracyjnej zakazującej utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, tj.:
  • dokumenty badania poubojowego, potwierdzone przez urzędowego lekarza weterynarii lub
  • dokumenty zapłaty przez posiadacza zwierząt za badanie poubojowe, (jako dokumenty rozliczeniowe pomiędzy urzędowym lekarzem weterynarii a Powiatowym Inspektoratem Weterynarii) lub
  • dokumenty handlowe o przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych kat. 2 lub
  • dokumenty z rzeźni o uboju/zabiciu świni lub z zakładu utylizacyjnego, w tym faktury potwierdzające utylizację zwierząt, dokonanie uboju/zabicia lub
  • faktury sprzedaży zwierząt,
  • pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy na wystąpienie o przyznanie pomocy finansowej, na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Pomoc, nie przysługuje producentowi do świń:

 1. do których otrzymał pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub
 2. do których przyznano mu pomoc, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzieleniu pomocy posiadaczom świń utrzymującym nie więcej niż 50 świń (Dz. U. poz. 2272), lub
 3. do których przyznano mu rekompensatę za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, o której mowa w art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 4. do których przyznano mu pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub
 5. które producent świń sprzedał w ramach działalności w zakresie:
  1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub
  2. obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w pkt 1, lub
  3. prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w pkt 1, lub Dziennik Ustaw Poz. 1428
  4. prowadzenia rzeźni, lub
  5. prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, lub
  6. prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia Komisji wymienionego w lit. e".

O konieczności uruchomienia tej pomocy sygnalizowała Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolska Izba Rolnicza już w momencie wprowadzenia rozporządzenia z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na całym terytorium Polski. Po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2018 poz. 1428), zgodnie, z którym wsparcie mogło być udzielane na terenie całego kraju, WIR apelowała także o uruchomienie naboru oraz o zmianę zasad przyznawania wsparcia. Propozycją wielkopolskiego samorządu rolniczego było, aby producenci trzody mogli składać oświadczenia o braku możliwości spełnienia w gospodarstwie zasad bioasekuracji i tymczasowym zaprzestaniu produkcji świń oraz możliwości złożenia w tym samym czasie wniosku o wypłatę pomocy. Aktualnie Inspekcja weterynaryjna boryka się z brakami kadrowymi i nie jest w stanie skontrolować wszystkich podmiotów utrzymujących trzodę. Dodatkowo właściciele kontrolowanych gospodarstw, którzy nie mieli możliwości spełnienia wszystkich warunków bioasekuracji, w obawie przed karami zlikwidowali stado świń, składając oświadczenie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii o tym fakcie, co skutkowało wydaniem przez niego decyzji o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie uchybień w czasie kontroli bioasekuracji. Producenci Ci jednocześnie zostali pozbawieni możliwości ubiegania się o rekompensaty za zaprzestanie produkcji świń.

Maria Deresińska
Źródło: ARiMR

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: świń; sprawie; pomocy; zwierząt; ; zwierząt; dokumenty; której; rozporządzenia; ustawy; produkcji; weterynarii; gospodarstwie; których; rolnictwa; trzody; powiatowego; świń; ; lekar;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »