shiuz__750 x 100 px_1

Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej

I. Zgodnie z art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

W okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Jedynie sąd na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej może wyrazić zgodę na dokonanie ww. czynności, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

Przepisów powyższych i wynikających z nich obowiązków nie stosuje się, jeśli nabycie nieruchomości rolnej nastąpiło:

 • od osoby bliskiej (tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiającej i przysposobionej),
 • w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego,
 • na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego.

Ponadto powyższych przepisów i wynikających z nich obowiązków nie stosuje się, jeśli nabycie nieruchomości rolnej nastąpiło przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • Skarb Państwa (lub działający na jego rzecz KOWR),
 • spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącej operatorem systemu przesyłowego albo posiadającej koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
 • osobę prawną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • park narodowy, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody.

II. Osoba fizyczna, która nabyła nieruchomość rolną po uzyskaniu stosownej zgody Dyrektora Generalnego KOWR (wydanej na wniosek nabywcy - zgodnie z art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy) zobowiązana jest do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która weszła w skład utworzonego gospodarstwa rodzinnego.

III. Zgodnie z art. 8a ustawy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór nad spełnieniem ww. zobowiązań. W ramach tego nadzoru przeprowadzane są kontrole. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają m.in. prawo do:

 1. wstępu na teren nieruchomości rolnych kontrolowanych podmiotów,
 2. żądania związanych z przedmiotem kontroli:
  • pisemnych lub ustnych informacji,
  • okazywania i udostępniania dokumentów.

IV. Zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy, jeżeli nabywca nieruchomości rolnej:

 1. w okresie 10 lat od zakupu nieruchomości, nie podjął lub zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna,
 2. w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości nie zamieszkuje na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która weszła w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego,

KOWR występuje do sądu, w celu orzeczenia o nabyciu własności tej nieruchomości przez KOWR działający na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej wartości rynkowej ustalonej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, chyba że ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe stoją temu na przeszkodzie.

www.kowr.gov.pl

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nieruchomości; rolnej; gospodarstwa; okresie; zgodnie; weszła; skład; nabywcy; nieruchomość; przypadku; przepisów; której; nabycia; państwa; która; ustawy; nabyta; stosunku; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »