Komunikat o obowiązku przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej

Agencja Rynku Rolnego (ARR) informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania:

 1. biokomponentów - w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biokomponenty, lub
 2. energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

są zobowiązane do przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.

 

Przepisy ww. ustaw zostały ustanowione w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej, zastępującym rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 (Dz.U. L 84 z 20.03.2014 r., str. 61), a także rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1113/2014 z dnia 16 października 2014 r. ustanawiającym format i szczegóły techniczne zgłoszenia, o którym mowa w art. 3 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014, oraz uchylającym rozporządzenia Komisji (WE) nr 2386/96 i (UE, Euroatom) nr 833/2010 (Dz.U. L 302 z 22.10.2014 r., str. 26).

 

Przez projekty inwestycyjne podlegające zgłoszeniu należy rozumieć wszelkie projekty mające na celu:

 1. budowę nowej infrastruktury[1],
 2. przekształcenie, modernizację, zwiększenie lub obniżenie zdolności istniejącej infrastruktury,
 3. częściowe lub całkowite wycofanie na stałe z eksploatacji istniejącej infrastruktury.

 

Ponadto, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 przewiduje przekazywanie przez przedsiębiorstwa danych dotyczących wyłącznie projektów inwestycyjnych, w przypadku których:

 1. prace w zakresie budowy lub wycofywania z eksploatacji już się rozpoczęły, lub
 2. podjęto już ostateczną decyzję inwestycyjną[2],

ewentualnie co do których nie podjęto ostatecznej decyzji inwestycyjnej, lecz zaplanowano:

 1. rozpoczęcie prac budowlanych w ciągu pięciu lat, lub
 2. wycofywanie z eksploatacji w ciągu trzech lat.

 

Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych, według stanu na dzień 31 marca 2017 r., których zdolności produkcyjne wynoszą co najmniej:

 1. 50 000 ton/rok w przypadku wytwarzania biokomponentów, lub
 2. 20 MW w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

 

W związku z powyższym, ARR informuje o obowiązku składania przez podmioty, które realizują lub planują realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania biokomponentów lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
w okresie najbliższych pięciu lat, następujących dokumentów:

 1. Informacja o infrastrukturze energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów [Ife_P1_f1], lub
 2. Informacja o infrastrukturze energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego [Ife_P1_f2].

 

Wypełnione Informacje należy przesłać w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r. na adres centrali ARR: Biuro Cukru i Biopaliw, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

 

Nieprzekazanie Informacji o infrastrukturze energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub podanie w niej nieprawdziwych danych, będzie uprawniało Prezesa ARR do wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

 

Przekazane dane posłużą Komisji Europejskiej do opracowania m.in. międzysektorowej analizy zmian strukturalnych i perspektyw systemu energetycznego UE, która podlegać będzie publikacji. Udostępniane dane będą przedstawiane w zagregowanej formie uniemożliwiającej ujawnienie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw i instalacji. Jednocześnie na mocy art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 państwa członkowskie UE, wyznaczone przez nie podmioty lub Komisja Europejska są zobowiązane chronić poufność uzyskanych danych oraz informacji objętych tajemnicą handlową.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panem Krzysztofem Jakubasem, tel. (22) 376-74-84; faks: (22) 376-72-77; e-mail: k.jakubas@arr.gov.pl

 


[1]  Infrastruktura – oznacza wszelkie instalacje lub części instalacji związane z m.in. wytwarzaniem biokomponentów oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

[2]  Ostateczna decyzja inwestycyjna oznacza decyzję podjętą na poziomie przedsiębiorstwa, aby ostatecznie przeznaczyć środki na etap inwestycyjny danego projektu, przy czym „Etap inwestycyjny” oznacza etap, w którym ma miejsce budowa lub wycofywanie z eksploatacji i ponoszone są koszty kapitałowe. Etap inwestycyjny nie obejmuje etapu planowania, przy czym „Etap planowania” oznacza etap w którym przygotowuje się realizację projektu i który obejmuje, w stosownych przypadkach, ocenę wykonalności, badania przygotowawcze i techniczne, uzyskanie koncesji i zezwoleń, i w którym ponoszone są koszty kapitałowe.

 

Źródło
Agencja Rynku Rolnego
http://arr.gov.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: energetycznej; energii; biogazu; wytwarzania; dotyczących; elektrycznej; informacji; projektów; parlamentu; eksploatacji; komisji; europejskiego; oznacza; biokomponentów; infrastruktury;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »