shiuz__750 x 100 px_1

I WALNE ZGROMADZENIE VI KADENCJI LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

W dniu 3 września 2019r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się I Walne Zgromadzenie VI kadencji Lubuskiej Izby Rolniczej.

Obrady otworzył najstarszy wiekiem delegat Andrzej Kuziemski, który na wstępie powitał delegatów LIR, pracowników biura z panią dyrektor Anną Słowik na czele oraz radcę prawnego Eleonorę Urbanowicz-Cichocką.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad i zdolności podejmowania uchwał (frekwencja wyniosła 100 %) oraz po przyjęciu porządku obrad, dyrektor biura Anna Słowik przedstawiła informację z przebiegu etapu wyborów do rad powiatowych. W obecnej kadencji zostało wybranych 133 członków rad powiatowych LIR, w tym 17 kobiet.

Następnie wybrano Przewodniczącego obrad, którym jednogłośnie został Marek Strzelczyk. Na sekretarza WZ wybrano Wiesława Pronkiewicza.

Po wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przystąpiono do oddzielnego wyboru Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Komisji Rewizyjnej i Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wybory odbywały się w głosowaniu tajnym.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano:

Stanisława Myśliwca – na Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej,
Czesława Hładkiego – na Wiceprezesa Lubuskiej Izby Rolniczej,
Marka Grabię – na Członka Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej,
Alfreda Kałużnego – na Członka Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej,
Andrzeja Kuziemskiego – na Członka Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej.

Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został Tadeusz Swaryczewski.

Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:

Andrzej Babiak,
Władysław Brzechwa,
Adam Kowalik,
Dorota Kruszyna,
Marek Strzelczyk.

Po ukonstytuowaniu się Komisji, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Strzelczyk, a wiceprzewodniczącym Dorota Kruszyna.

Dyrektor biura LIR Anna Słowik złożyła gratulacje nowo wybranemu Zarządowi LIR: Prezesowi, Wiceprezesowi, Członkom Zarządu oraz Delegatowi do KRIR.

Druga część obrad, po przerwie, odbyła się z udziałem zaproszonych gości, tj. przedstawicieli instytucji i urzędów oraz związków i organizacji rolniczych współpracujących na co dzień z Lubuską Izbą Rolniczą oraz działających na rzecz rolnictwa, z panią Marszalek Województwa Lubuskiego Elżbietą Anną Polak na czele.

Spotkanie było okazją omówienia trudnej sytuacji lubuskiego rolnictwa, spowodowanej występowaniem kolejny rok suszy rolniczej, w jeszcze większym nasileniu, gdzie straty w uprawach są znacznie większe niż rok temu oraz okazją złożenia gratulacji Prezesowi LIR z okazji powtórnego wyboru, jak również gratulacji dla pozostałych członków Zarządu. Padały również słowa zapewnienia kontynuacji współpracy.

Pani Marszałek podkreśliła, że rolnicy zawsze mogą liczyć na Samorząd Województwa, który realizuje ważne dla rolnictwa i obszarów wiejskich przedsięwzięcia w regionie. Samorząd Województwa współpracuje z lubuskimi rolnikami i organizacjami rolniczymi na wielu płaszczyznach. Oznajmiła, że wybór Stanisława Myśliwca na prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej gwarantuje kontynuację wspólnie podjętych działań, m.in. modernizację siedziby Lubuskiej Izby Rolniczej. Na ten cel Samorząd Wojewódzki przeznaczył 1.358.400,- zł. Budynek ten będzie jednocześnie siedzibą nowo utworzonej jednostki – Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. Siedziba ta będzie sprzyjać rozwojowi nowych produktów regionalnych i zdrowej żywności. W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa dofinansował kwotą 1.964 tys. zł z funduszy unijnych dwa projekty na promocję gospodarczą produkcji rolniczej i wsparcie działań rolniczych. Zarząd Województwa wspiera także inicjatywy obywatelskie na wsi które służą wzmacnianiu i budowaniu tożsamości w mikroregionach oraz integracji środowisk wiejskich. Na te cele zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżącym przeznaczono kwotę 1 mln zł.

W 2018r. Zarząd przeznaczył 350 tys. zł na zakup 6 stacji meteorologicznych dla monitorowania suszy rolniczej. Zakupione zostały również za kwotę 20 tys. zł pakiety bioasekuracyjne dla zabezpieczenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Pani Marszałek oświadczyła, że rolnicy mogą zawsze liczyć na wsparcie Zarządu Województwa.

Kolejno głos zabrali:

Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego – poinformował o uruchamianych naborach wniosków dla samorządów lokalnych na kanalizację i wodociągowanie, na świetlice wiejskie oraz na drogi lokalne.

Stanisław Myśliwiec, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej – przedstawił zaproszonym gościom nowo wybrany Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Delegata do KRIR. Podziękował pani Marszałek za przekazywane fundusze na cele rolnicze oraz rozwój obszarów wiejskich, za zakup 6 stacji meteorologicznych dzięki którym monitoring suszy rolniczej w województwie lubuskim jest dokładniejszy i w bieżącym roku w miarę prawidłowo odzwierciedlał faktyczny stan upraw, co jest istotne dla szacowania strat.

Henryk Ostrowski – podkreślił tragiczną sytuację lubuskiego rolnictwa, która się jeszcze pogłębiła ze względu na nasilenie tegorocznej suszy. Wskazał na konieczność opracowania strategii dla rolnictwa lubuskiego oraz wprowadzenia uproszczonych procedur szacowania szkód ponieważ rolnikom potrzebne są doraźne środki pomocowe.

Pani Marszałek wyraziła gotowość opracowania Strategii rozwoju rolnictwa lubuskiego, zwłaszcza że obecnie ma miejsce aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa.

Roman Jabłoński, zastępca dyrektora OT KOWR – poinformował o pomocy jaką rolnicy mogą uzyskać ze strony KOWR po oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę. Przedstawił informację o udzielonej pomocy rolnikom tytułu strat suszowych w 2018 roku. Następnie zapoznał zebranych ze sposobem zagospodarowania gruntów w woj. lubuskim, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, po 2016 roku.Grunty rolne pozostające obecnie w Zasobie to już są w większości niewielkie działki, wymagające często przywrócenia ich stanu do rolniczego wykorzystania, w niskich klasach bonitacyjnych. Dyrektor zapewnił , że OT KOWR w Gorzowie Wlkp. jest przygotowany na obsługę wniosków pomocowych, jakie rolnicy złożą w związku z poniesionymi szkodami suszowymi.

Grzegorz Dłubek, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW – zwrócił uwagę, że praca przy szacowaniu szkód suszowych wykonywana przez środowisko rolnicze i administrację jest ciężka i odpowiedzialna. Podziękował członkom izby rolniczej którzy czynnie i bezpłatnie uczestniczą w pracach komisji. Słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli samorządów i pracowników LODR. Przekazał, że na dzisiaj wpłynęło do zatwierdzenia ok. 3000 protokołów z szacowania szkód. Niektóre z nich zawierają błędy, dlatego wracają do gmin aby je poprawić ponieważ warunkiem otrzymania pomocy jest posiadanie przez rolnika poprawnie sporządzonego protokołu strat. Lubuski Urząd Wojewódzki dołoży wszelkich starań aby rolnicy otrzymali protokoły na czas, by mogli w terminie złożyć wnioski o pomoc.

Władysław Piasecki, przewodniczący Lubuskiego Forum Rolniczego – wyraził przekonanie, że wybrany dzisiaj Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej będzie kontynuował prowadzone już od wielu lat działania Izby dotyczące rolnictwa i problemów rolniczych. Podziękował wszystkim delegatom którzy odważyli się kandydować do Lubuskiej Izby Rolniczej. Złożył również podziękowania urzędowi marszałkowskiemu, urzędowi wojewody, służbom zespolonym, samorządom, organizacjom za współpracę. Zapowiedział ,że Lubuskie Forum Rolnicze nadal będzie zabiegać o regionalizację polityki rolnej, co jest istotne dla rolnictwa lubuskiego.

Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego – stwierdził, że wystąpienie w kolejnych dwóch latach klęski suszy wskazuje na konieczność opracowania instrukcji działania kryzysowego, aby zapobiec takiej sytuacji w przyszłym roku gdyby się taka zdarzyła. Do biura wojewody powinien wpłynąć wniosek o uproszczenie procedury szacowania szkód. Zmiany klimatyczne w Polsce wymagają działań nadzwyczajnych, które należy podjąć.

Andrzej Krzywiecki, dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej – poinformował, że od 1 sierpnia br. ruszył program wapnowania gleb. Zainteresowanych zachęcał do zapoznania się ze szczegółami tego programu. Program jest kierowany do określonej grupy gospodarstw – do gospodarstw do 75 ha. Ma on na celu podniesienie pH gleby, dotyczy gleb najbardziej zakwaszonych (o pH poniżej 5,5). Wnioski należy kierować do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Po zrealizowaniu porządku posiedzenia Walnego Zgromadzenia Przewodniczący  podziękował wszystkim za obecność, za udział i zamknął obrady.

E.R.   

 GALERIA:

 

 

 

 

 

 Źródło
 Lubuska Izba Rolnicza
 http://lir.agro.pl/

125ml milk

fot 1 150x150
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; lubuskiej; rolniczej; ; lubuskiego; zarządu; województwa; rolnictwa;  ; rolnicy; komisji; dyrektor; zarząd; również; obrad; ; kadencji; stacji; będzi;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »