ARiMR wydłuża termin na złożenie przez banki ofert współpracy

Do 6 marca do godz. 11.00 banki, zainteresowane współpracą z Agencją w zakresie przyznawania kredytów preferencyjnych, mogą składać swoje oferty w siedzibie ARiMR.
csm 200 slider 02 80064d7341

Które banki chcą współpracować z ARiMR okaże się 6 marca.

W ślad za zaproszeniem zamieszczonym 27 i 10 lutego 2015 r. na stronie internetowej Agencji, informujemy, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 ze zm.) określają m.in. maksymalną wysokość opłat i prowizji pobieranych w związku z udzielonym kredytem oraz maksymalną marżę jaką bank może zastosować przy ustalaniu oprocentowania.

Mając na uwadze postulaty producentów rolnych w kwestii obniżenia kosztów kredytów preferencyjnych oraz stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące dokonania podziału limitu środków finansowych pomiędzy banki, na podstawie ofert najniższego oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz najniższych stawek opłat i prowizji, Agencja zaprasza banki zainteresowane podjęciem współpracy o złożenie oferty, zawierającej informacje o:

a) wysokości planowanego do wykorzystania limitu akcji kredytowej dotyczącego kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania,

b) proponowanej wysokości opłat i prowizji na rzecz banku (jedna stawka) związanych
z kredytami z dopłatami Agencji i częściową spłatą kapitału, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia,

c) proponowanej marży banku (jedna stawka), o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych", o którym mowa w § 3 ust. 11 oraz § 5 ust. 12 ww. rozporządzenia,

d) liczbie placówek na terenie kraju na obszarach wiejskich.

Agencja prosi również o złożenie oświadczenia, iż bank spełnia warunki określone w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Ofertę banku, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania banku, należy złożyć bezpośrednio w kancelarii Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która mieści się przy ulicy Poleczki 33 w Warszawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2015r. Oferta banku musi zostać umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą i adresem banku, zaadresowane następująco:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33
02-822  Warszawa
Parter - Kancelaria Główna
oraz opisane:
Departament Wsparcia Krajowego
"Oferta Banku"
"Nie otwierać przed dniem 06 marca 2015r., godz. 12:00"

Oferty będą komisyjnie otwarte w siedzibie Agencji w dniu 6 marca 2015r. o godzinie 12:00. Po stwierdzeniu ich formalnej i merytorycznej kompletności oraz poprawności, zostaną ocenione i uszeregowane według malejącej ilości uzyskanych punktów, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a) wysokość opłat i prowizji na rzecz banku związanych z udzielonym kredytem - waga 50%,

b) marża banku, o którą powiększana będzie stopa referencyjna WIBOR 3M przy ustalaniu oprocentowania kredytów - waga 45%,

c) liczby placówek na terenie kraju na obszarach wiejskich - waga 5%.

W przypadku banków, które w latach 2012-2014 udzielały kredytów z dopłatami ARiMR
do oprocentowania, limit zaproponowany przez bank w ofercie nie może przekraczać 120% średniorocznej akcji kredytowej dotyczącej kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania, wygenerowanej przez bank w latach 2012-2014. Zasada ta nie dotyczy banków, które w latach 2012-2014 nie udzielały ww. kredytów.

Wysokość limitu akcji kredytowej dla banku będzie zależała od ilości uzyskanych punktów
w wyniku weryfikacji ofert i wyniesie następujący % oferowanego limitu:

a)    100% dla banku, który uzyska największą liczbę punktów,
b)    50% dla banku, który uzyska drugą w kolejności liczbę punktów,
c)    do 25% dla pozostałych banków.

Bankowi, który w latach 2012-2014, nie udzielał kredytów z dopłatami ARiMR
do oprocentowania, może zostać przyznany wstępnie limit w wysokości 50% zaoferowanego limitu, ale nie większy niż 10% limitu przyznanego Agencji w ustawie budżetowej na 2015r.

W trakcie roku Agencja przewiduje możliwość zwiększenia na wnioski banków limitu akcji kredytowej, w ramach posiadanych środków finansowych.

Warunki dotyczące oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także wysokości opłat
i prowizji, zostaną określone w umowie o współpracy oraz będą obowiązywały dla kredytów, które będą udzielane w 2015r.

W załączeniu projekt wzoru umowy o współpracy pomiędzy bankiem a ARiMR. Umowa nie zawiera załączników, które na prośbę banku Agencja prześle elektronicznie (w tej sprawie należy kontaktować się z Panem Tomaszem Latuszkiem – tel: 22 318 48 80, mail: latuszek.tomasz@arimr.gov.pl lub z Panią Małgorzatą Bartosiak – tel: 22 318 48 26, mail: bartosiak.malgorzata@arimr.gov.pl).
Jednocześnie Agencja informuje, że w celu ułatwienia kredytobiorcom dokonania wyboru banku kredytującego, dane o wysokości pobieranych przez poszczególne banki: prowizji, opłat i oprocentowania, zastaną opublikowane na stronie internetowej Agencji.

DWK

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

125ml milk

csm 200 slider 02 80064d7341
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: kredytów; agencji; ; opłat; dopłatami; limitu; wysokości; modernizacji; złożenie; które; agencja; oprocentowania; restrukturyzacji; §; oprocentowania; ; latach; wspó

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »