Edukacja o rolnictwie w szkołach podstawowych

szko%C5%82aW odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR >>> w sprawie wprowadzenia do programu nauczania szkoły podstawowej tematyki z zakresu rolnictwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 8 kwietnia 2020 r. poinformowało, że w odpowiednio szerokim zakresie tematyka dotycząca rolnictwa jest uwzględniona w nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych w szczególności w treściach nauczania przedmiotów geografia i biologia.

Obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych określa podstawa programowa. Począwszy od roku szk. 2017/2018, w szkole podstawowej stosuje się podstawę programową uregulowaną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Podstawa programowa formułuje cele kształcenia i treści nauczania odpowiednio do wieku, możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

Tematyka z wniosku KRIR, łączy się z treściami nauczania  z zakresu edukacji przyrodniczej realizowanej na wszystkich etapach edukacyjnych, z wychowaniem przedszkolnym włącznie.

Zatem uczniowie rozpoczynający naukę w szkole podstawowej wykazują się wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi już w przedszkolu. Zgodnie z przepisami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zadaniem przedszkola jest tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Dzieci znają więc pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.

Zagadnienia z zakresu edukacji przyrodniczej, nawiązujące do tematyki rolniczej, są zawarte w następujących obszarach nauczania i przedmiotach:

I etap edukacyjny (klasy I-III szkoły podstawowej)

Edukacja przyrodnicza: Uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych;

II etap edukacyjny (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

Przyroda: Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń obserwuje i podaje nazwy typowych organizmów łąki i pola uprawnego, podaje ich znaczenie dla człowieka;

Biologia: Uczniowie realizują treści nauczania w ramach działów - Różnorodność i jedność roślin, Różnorodność i jedność świata zwierząt, Organizm człowieka, Ekologia i ochrona środowiska, Zagrożenia różnorodności biologicznej;

Geografia: Relacja człowiek – środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój. Uczeń wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach świata degradację gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach świata do głodu i ubóstwa; wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek – środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska).

Jeśli chodzi o kwestie dotyczące pochodzenia mleka pochodzenia lub wytwarzania produktów rolno-spożywczych, to wiedzę w tym zakresie powinien przekazać nauczyciel, którego zadaniem jest doprecyzowanie treści nauczania podstawy programowej.

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

szko%C5%82a
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: nauczania; szkoły; kształcenia; treści; edukacji; ogólnego; programowej; podstawy; uczeń; przyrodnicze; podstawowej; zwierząt; ; zakresu; świata; wychowania; ; szkole; wykazuje; edu;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »