Dla zainteresowanych operacją: rozwój usług rolniczych

rolnictwoW terminie 7 października 2019 r. - 20 listopada 2019 r.  ARiMR  prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej".

Podmiotem ubiegającym się o wsparcie finansowe w ramach niniejszego instrumentu, może być:

 • osoba fizyczna, która musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą przez co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (zwanego dalej wnioskiem) - co jest potwierdzane wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku. Z kolei w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału - oddział takiego przedsiębiorcy musi być również wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku,
 • wspólnicy spółki cywilnej, przy czym każdy wspólnik musi spełniać warunki dostępu do pomocy właściwe dla formy prawnej tego wspólnika, a spółka cywilna zgodnie z umową spółki wykonuje działalność usługową co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku.

Pomoc udzielana jest na rozwój wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 • 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
 • 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Pomoc może być przyznana podmiotowi, który: 

 • wykonuje działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wspieranej, określonej kodem PKD 01.61.Z lub 01.62.Z lub 01.63.Z przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności).
 • udokumentuje fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych kas rejestrujących wykonanie usług rolniczych w ramach ww. kodów PKD na kwotę nie mniej niż po 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.),
 • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu,
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub małżonkowi został nadany numer identyfikacyjny, lub wystąpił z wnioskiem o nadanie takiego numeru (brak ww. numeru skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia).

Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, do których się zalicza:

1) zakup lub koszty związane z umową leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:

a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do:

 • uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
 • przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, kalibrowania, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
 • przygotowywania pasz,
 • rozdrabniania i szarpania słomy i roślin oraz nowych ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,

c) sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagającego sterowanie procesem świadczenia usług,

2) wdrożenia systemu zarządzania jakością,

3) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu,

4) opłat za patenty i licencje,

5) ogólne (dotyczące przygotowania biznesplanu) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (ale nie więcej niż 10 tys. zł netto).

Powyższe koszty mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego od dnia złożenia wniosku, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu (z wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogą być poniesione przed złożeniem wopp, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.). Refundacji podlegają wówczas koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez Beneficjenta, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł. na jednego Beneficjenta. W przypadku spółki cywilnej, limit pomocy dotyczy łącznie wszystkich wspólników tej spółki.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości — rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1843, z póź. zm.) o kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru do których należą:

1) realizacja priorytetów Unii Europejskiej:

 • jeżeli w ramach operacji największa część kosztów kwalifikowalnych dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (innowacyjność) - 2 pkt.
 • jeżeli operacja realizowana jest poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz przy zastosowaniu rozwiązań niskoemisyjnych - 2 pkt.

2) miejsca realizacji operacji - jeżeli miejsce realizacji operacji znajduje się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, określonych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 15 ha stanowi:

 • powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 3 pkt.
 • powyżej 50% i nie więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 2 pkt.
 • powyżej 25% i nie więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie - 1 pkt.

Przez miejsce realizacji operacji należy rozumieć:

 • miejsce lokalizacji nieruchomości — w odniesieniu do inwestycji związanych z wyposażeniem tej nieruchomości;
 • w przypadku pozostałych inwestycji:
  a) stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli podmiot ten nie posiada wpisanego w CEIDG stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
  b) siedzibę w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub,
  c) siedzibę spółki cywilnej wskazaną w umowie spółki - w przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej.
 • jeżeli Wnioskodawca nie uzyskał pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań - 2 pkt.

Kolejność przysługiwania pomocy ustalana jest od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy, w przypadku, gdy operacje uzyskają tę samą liczbę punktów ma operacja z niższą wnioskowaną kwotą pomocy. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcy dłużej wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług rolniczych w ramach wspieranych kodów PKD.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe). Wniosek może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji.

 

 Źródło
 Krajowa Rada Izb Rolniczych
 http://krir.pl

125ml milk

rolnictwo
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: pomocy; działalności; ramach; rolnych; powierzchni; operacji; działalność; usług; gospodarczej; przypadku; przyznanie; złożenia; jeżeli; miejsce; spółki; najmniej; rozwój; gosp;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »