MRiRW w sprawie wsparcia dla upraw winorośli

winnica juliaW odpowiedzi na pismo KRIR dotyczące możliwości wsparcia gospodarstw winiarskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 18 listopada 2014 r. resort rolnictwa odpowiedział, że zgodnie z zapisami projektu PROW 2014-2020 wsparcie gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw winiarskich, będzie możliwe w ramach kilku instrumentów. W ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych" pomoc będzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

 

Wsparcie będą mogły uzyskać gospodarstwa o określonej wielkości ekonomicznej, których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

Pomoc będzie udzielana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych (do 50% lub 60 % w przypadku inwestycji zbiorowych lub realizowanych przez młodych rolników) i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne będą obejmowały:

  • koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
  • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
  • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia
  • środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
  • koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
  • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.


W ramach PROW 2014-2020 przewiduje się także instrument wsparcia dla młodych rolników. Premie na rozwój gospodarstw młodych rolników, w wysokości 100 tys. zł, będą przyznawane osobom, które nie ukończyły 40 roku Życia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły gospodarstwa rolnego jako kierujący lub prowadzą gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej niż 12 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Gospodarstwo młodego rolnika będzie musiało mieć określoną wielkość ekonomiczną oraz powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa - równą co najmniej średniej wojewódzkiej oraz nie większą niż 300 ha.

Mniejsze gospodarstwa rolne będą mogły ubiegać się o pomoc w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw", na realizację określonego projektu przedstawionego w biznesplanie. Pomoc będzie przyznawana w postaci premii w wysokości do 60 tys. zł. W okresie realizacji biznesplanu będzie musiał nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Ponadto w ramach poddziałania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)" została przewidziana pomoc w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Wsparcie będzie obejmowało również produkcję wina. Beneficjentem poddziałania będą przedsiębiorcy, w tym grupy producentów rolnych, działający jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy (podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie), którzy realizować będą inwestycje związane z rozpoczęciem działalności przetwórczej. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów tematycznych ogłaszanych przez Prezesa ARiMR.

Proponowana maksymalna wysokość pomocy, możliwa do przyznania w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 złotych, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. W przypadku projektów realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, proponuje się, aby maksymalna kwota pomocy wynosiła 100 000 złotych, jednakże wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.

Ze względu na to, że prace nad programem nie zostały zakończone, powyższe informacje mogą ulec zmianie.

MRiRW poinformowało, że zakończenie negocjacji z Komisją Europejską dokumentu programowego zdecyduje o ostatecznym kształcie PROW 2014-2020 i przepisów krajowych, w tym dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy m. in. dla ww. instrumentów.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 7 kwietnia 2014 roku zamieszczony jest na stronie internetowej MRiRW.

125ml milk

winnica julia
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: koszty; ramach; będzie; gospodarstw; będą; pomocy; rolnych; wsparcia; 2014-2020; produktów; zakupu; przypadku; gospodarstwa; poddziałania; związane; również; rolnych; ; inwestycje; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »