ILE WIEMY O POWODZIACH?


KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ ZBADAŁ WIEDZĘ POLAKÓW


Czy wiemy, jak groźne dla naszego życia i zdrowia są wszelkie zjawiska atmosferyczne? Odpowiedź wydaje się oczywista. Jednak większość społeczeństwa ciągle nie ma świadomości tego, że żywioł jakim jest woda, może być naszym wrogiem numer jeden.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w badaniu społecznym znacząco poszerzył naszą wiedzę o stanie świadomości mieszkańców naszego kraju na temat zagrożenia powodziowego.

Co wiemy o powodziach?


Otóż 36 % osób uważa, że wie dużo na temat zagrożenia powodziowego, a tylko co czwarty badany przyznaje, że mało wie na ten temat. Większą wiedzę na temat zagrożenia powodziowego deklarują mężczyźni oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej. Internet to główne źródło wiedzy na temat zagrożenia powodzią – twierdzi tak połowa badanych. Co trzeci uczestnik badania wymienia również telewizję i radio. Ponownie Internet jest potencjalnym źródłem wyszukiwania informacji na temat zagrożenia powodzią – takiego zdania jest 83 % respondentów, którzy deklarują niski poziom wiedzy na ten temat. 1/3 badanych uważa, że poszukiwałaby wiedzy w telewizji, radiu oraz w urzędzie gminy, miasta i dzielnicy. Co piąty badany szukałby informacji na stronie powodz.gov.pl .
62 % uważa, że szkoła przekazała im niewystarczającą wiedzę na temat powodzi w Polsce. Kobiety częściej są takiego zdania, jak również osoby w przedziale wiekowym 26-35 lat. Zdecydowana większość badanych osób chce poszerzyć swoją wiedzę o zagrożeniu powodziowym. Uczestnicy badania chcieliby przede wszystkim dowiedzieć się więcej na temat instrukcji reagowania w przypadku powodzi – 55 % wskazań.

Skuteczne działania przeciwpowodziowe


Wśród wszystkich osób najczęściej pojawia się aspekt poszerzenia wiedzy odnośnie instrukcji reagowania w przypadku wystąpienia powodzi i postępowania po powodzi. Każdy obywatel może podejmować działania zmniejszające skutki powodzi – takiego zdania jest co drugi uczestnik badania. Co piąty respondent jest zdania, że tylko osoby, które zamieszkują tereny zagrożone powodzią lub mające tam posesje mogą realizować działania, które zapobiegają występowaniu powodzi. Najskuteczniejszym działaniem przeciwpowodziowym według badanych jest przystosowanie posiadanej zabudowy do powodzi, w tym jej zabezpieczenie – 62 % odpowiedzi. Niemal połowa respondentów (43%) deklaruje znajomość instytucji odpowiadających za ochronę przeciwpowodziową. Respondenci ci najczęściej wskazują wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

System osłony kraju przed powodziami


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej odpowiadającym za gospodarowanie wodami, zarządzanie wodami oraz korzystanie z wód.
Jednym z zadań KZGW jest opracowywanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Część obowiązków w kontekście zjawiska powodziowego wynika z Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą Powodziową. Zgodnie z Dyrektywą Powodziową każde Państwo Członkowskie ma obowiązek przygotowania oraz udostępnienia społeczeństwu dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym.
 
Ze względu na rosnącą liczbę powodzi oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń oraz ich skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych niezbędne jest zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed tymi zagrożeniami. Stosowane w Polsce systemy technicznego zabezpieczenia nie przynoszą wymiernych efektów, a wspomagające je systemy informatyczne są zdecentralizowane i niejednolite.


W odpowiedzi na istniejące problemy tworzony jest nowoczesny, ogólnodostępny, scentralizowany, integrujący rożnego typu dane – ISOK - Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Z uwagi na skomplikowany charakter i złożoność projektu, zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym, niezbędne było utworzenie konsorcjum instytucji rządowych i naukowych. W skład konsorcjum weszły:

  • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – od dnia 13 września 2012 r. pełni rolę Lidera;
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy;
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
  • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy;

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Do najważniejszych korzyści społecznych, które zostaną osiągnięte dzięki projektowi ISOK, należą:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa;
  • ograniczenie strat spowodowanych występowaniem zagrożeń powodziowych poprzez pokazanie społeczeństwu obszarów zagrożonych;
  • ograniczenie ofiar wśród ludności w związku z występowaniem żywiołów, szczególnie powodzi;
  • umożliwienie właściwego planowania przestrzennego, szczególnie w kontekście zagrożeń powodziowych występujących w dolinach rzek;
  • umożliwienie świadomego podejmowania decyzji inwestycyjnych odnośnie do ich lokalizacji na obszarach zagrożonych powodzią;
  • usprawnienie funkcjonowania służb zarządzania kryzysowego poprzez szybki dostęp do informacji.

 

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: ; gospodarki; zarządzania; zagrożenia; powodzi; wodnej; zarząd; instytut; wiedzę; wiedzy; badanych; powodzią; zagrożeń; takiego; osłony; osób; uważa; ; które;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »