Genetyka populacji i metody hodowlane (44499)

-> Prasa, książki i poradniki -> Rolnictwo -> Hodowla


NAZWA: Genetyka populacji i metody hodowlane
OPIS:

Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk genetycznych zachodzących w populacjach. W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie jej osiągnięć w hodowli zwierząt i roślin. Obecnie można mówić o trzech dyscyplinach, które wyłoniły się z pierwotnej genetyki populacji. Zakres klasycznej genetyki populacji zwyczajowo ogranicza się do opisu konsekwencji działania pojedynczych genów. Opisem struktury genetycznej populacji ze względu na cechy warunkowane wieloma genami zajmuje się genetyka cech ilościowych, natomiast wykorzystanie wiedzy genetycznej w praktycznej hodowli nosi nazwę metod hodowlanych, w których szczególne znaczenie (przynajmniej w hodowli zwierząt) mają metody oceny wartości hodowlanej. Podręcznik adresowany jest głównie do studentów kierunków biologia i zootechnika, studiujących na uczelniach o profilu biologiczno-rolniczym (uczelnie rolnicze, uniwersytety przyrodnicze). Może on być również pomocny dla studentów innych kie­runków studiów, w ramach których wykładana jest genetyka populacji i cech ilościo­wych. W prezentowanej książce przedstawiony jest szeroki wachlarz zagadnień genety­ki populacji i metod hodowlanych, poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej). Ponieważ podstawowych narzędzi do opisu populacji dostarcza statystyka matema­tyczna oraz rachunek prawdopodobieństwa i bez ich znajomości nie sposób zrozumieć większość tematów poruszanych w podręczniku, dlatego też pierwsza część podręczni­ka Podstawy matematyczne poświęcona jest tym podstawowym przedmiotom ze wzglę­du na niewystarczające często przygotowanie studentów z tego zakresu. Druga część podręcznika, Genetyka populacji, dotyczy podstaw klasycznej genetyki populacji i krok po kroku pozwala analizować strukturę populacji ze względu na dzia­łanie pojedynczych genów. Rozpoczyna się od sformułowania podstawowego dla gene­tyki populacji prawa Hardy'ego-Weinberga, a następnie rozpatrywane są konsekwen­cje odstępstwa od poszczególnych założeń tego prawa. Ostatni rozdział poświęcony jest wykorzystaniu informacji genetycznej do określenia dystansu genetycznego między po­pulacjami. W trzeciej części podręcznika, Metody hodowlane, przedstawione są zagadnienia związane ze strukturą populacji pod względem cech ilościowych oraz z wykorzystaniem genetyki cech ilościowych w pracy hodowlanej. Omawiane są w niej, między innymi, podstawy szacowania wartości hodowlanej oraz ocena skuteczności zastosowanej se­lekcji. Podręcznik ten stanowi ważne uzupełnienie rynku podręczników akademickich, na którym brakuje obecnie pozycji obejmującej poruszaną w nim tematykę. Ostatnia książka z tego zakresu ukazała się w latach osiemdziesiątych XX wieku, a od tego cza­su pojawiło się wiele nowych zagadnień, rozwinęły się nowe metody badawcze, a nie­które problemy ujmowane są w całkiem inny sposób.

  • Autorzy: Żuk Bolesław, Wierzbicki Heliodor, Zatoń-Dobrowolska Magdalena
  • Format: 16.5x23.5cm
  • ISBN: 9788309010739
  • Objętość: 344
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2011
  • Wydawca: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

PRODUCENT: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
DOSTĘPNOŚĆ:
SZCZEGÓŁY :
EAN: 9788309010739

Cena: 51 BRUTTO
                         


Koszt transportu: »
Produkt Sprzedaje

KsiegarniaRolnicza.pl

KsiegarniaRolnicza.pl
X

KsiegarniaRolnicza.pl

KsiegarniaRolnicza.pl

Email: biuro@ksiegarniarolnicza.pl

Tel: 22 258-55-69
Adres: Dembego 30/32,
02-796 WarszawaZOBACZ NASZE
POZOSTAŁE PRODUKTY »


Tytuł
Targowanie dotyczy artykułu: Genetyka populacji i metody hodowlane (ID: 44499) // NowoczesnaFarma.pl
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
Twoja propozycja cenowa:
Tytuł
Pytanie dotyczy produktu: Genetyka populacji i metody hodowlane (ID: 44499) // NowoczesnaFarma.pl
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
Pytanie:
ID Produktu:
44499
*
Tytuł:
Zamówienie dotyczy produktu: Genetyka populacji i metody hodowlane (ID: 44499) // NowoczesnaFarma.pl
*
Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy:
*
E-mail:
Telefon:
*
cena:
51 BRUTTO
*
ilość:
*
Adres Wysyłki:
Dane do faktury:
*
Uwagi:
Faktura
Produkt wyświetlono: 194
informacji określenia poszczególnych Ostatni rozdział Metody poświęcony trzeciej wykorzystaniu części podstawowego odstępstwa populacji, Podstawy matematyczne poświęcona podstawowym przedmiotom wzglę­du niewystarczające często przygotowanie zakresu. dotyczy konsekwen­cje podstaw pozwala analizować dzia­łanie Rozpoczyna sformułowania związane gene­tyki Hardy'ego-Weinberga, następnie rozpatrywane zagadnienia podręczników strukturą Wierzbicki zagadnień, rozwinęły badawcze, nie­które problemy ujmowane całkiem sposób. Autorzy: Bolesław, Heliodor, pojawiło Zatoń-Dobrowolska Magdalena Format: 16.5x23.5cm Objętość: Oprawa: Miękka wydania: Wydawca: PRODUCENT: DOSTĘPNOŚĆ: nowych cza­su względem którym wykorzystaniem Omawiane innymi, podstawy skuteczności zastosowanej se­lekcji. stanowi ważne uzupełnienie akademickich, brakuje wieku, obecnie pozycji obejmującej poruszaną tematykę. Ostatnia książka zakresu ukazała latach osiemdziesiątych podręczni­ka dostarcza pierwsza natomiast ogranicza konsekwencji Opisem struktury warunkowane wieloma genami zajmuje ilościowych, wiedzy Zakres praktycznej nazwę szczególne znaczenie (przynajmniej zwierząt) adresowany głównie kierunków biologia zootechnika, zwyczajowo populacji. uczelniach okresie NAZWA: Genetyka dyscypliną naukową zajmującą badaniem zjawisk zachodzących populacjach. początkowym rozwoju pierwotnej obejmowała praktyczne osiągnięć roślin. Obecnie mówić trzech dyscyplinach, które wyłoniły studiujących profilu dlatego podstawowych różnic populacjami elementami molekularnej), parametrów ge­netycznych ele­mentami statystyki matematycznej). Ponieważ narzędzi poprzez statystyka matema­tyczna rachunek prawdopodobieństwa znajomości sposób zrozumieć większość tematów poruszanych podręczniku, pre­zentację populacji), biologiczno-rolniczym ilościo­wych. (uczelnie rolnicze, uniwersytety przyrodnicze). pomocny innych kie­runków studiów, wykładana prezentowanej (klasyczna książce przedstawiony szeroki wachlarz zagadnień genety­ki poczynając omówienia czynników kształtują­cych genetyczną SZCZEGÓŁY

Wyszukaj Produkt

*

44533ml milk

5c46e8e87609f Genetyka populacji i metody hodowlane [475] 1200
 

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »