Użytkujesz bez umowy, zapłacisz pięciokrotność

31 grudnia 1996 roku zawarłem z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę dzierżawy 2,940 ha gruntu rolnego. Umowa wygasła 1 stycznia 2012 roku. Dopiero pismem z dnia 13 czerwca 2013 roku agencja wezwała mnie do wydania dzierżawionej nieruchomości.

W tym czasie gospodarowałem na gruncie, pobierałem dopłaty. Nieruchomość wydałem protokołem zdawczo- -odbiorczym 26 sierpnia 2013 roku. Teraz agencja wzywa mnie do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości od 1 stycznia 2012 roku do dnia wydania w wysokości 5-krotności wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny, gdyby nieruchomość była dzierżawiona po przetargu. Czy agencja ma prawo żądać takich pieniędzy, gdy nie informowała mnie, że umowa wygasła, nie wzywała do oddania nieruchomości i nie informowała, że jeśli jej nie wydam, będę musiał zapłacić tak wysoką kwotę? Nadmieniam, że nigdy nie zalegałem z czynszem dzierżawnym, utrzymywałem grunt w dobrej kulturze do dnia jego wydania, a kwota żądana przez agencję znacznie przekracza zysk, który mogę uzyskać z tej nieruchomości.

 

 

Niestety, żądanie Agencji Nieruchomości Rolnych jest w tej sytuacji uzasadnione. Zgodnie z obowiązującym od dnia 03.12.2011 roku przepisem art. 39b ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa „osoba władająca nieruchomością wchodzącą w skład Zasobu bez tytułu prawnego jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Agencji wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości w wysokości stanowiącej 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu.” Wysokość tego wynagrodzenia ustala się wg stanu na dzień, w którym Agencja zażądała zwrotu nieruchomości.

Co przy tym istotne, zgodnie z art. 39b ust. 3 ww. ustawy „do roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie bez tytułu prawnego z nieruchomości Zasobu nie stosuje się przepisów art. 224- 231 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem art. 229.” W związku z powyższym dla zasadności takiego roszczenia bez znaczenia pozostaje zła lub dobra wiara posiadacza nieruchomości, a zatem fakt, czy osoba władająca nieruchomością wiedziała, że jest zobowiązana do jej wydania, czy była do takiego wydania wzywana itp.

Bez znaczenia pozostaje również należyta realizacja obowiązków wynikających z wcześniej obowiązującej umowy dzierżawy, czy też utrzymanie gruntu w należytym stanie. Kwota ta nie stanowi bowiem odszkodowania, a jedynie zryczałtowane wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu, swego rodzaju sankcję za jego niewydanie w terminie. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia w tej wysokości wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wpływa zatem na jego istnienie fakt, czy osoba obowiązana o takim obowiązku wiedziała. Obowiązkiem dzierżawcy po wygaśnięciu umowy dzierżawy jest zwrot nieruchomości wydzierżawiającemu.

Obowiązek ten powstaje bez konieczności odrębnego wezwania, zaś sankcją jego niedochowania w przypadku nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest właśnie konieczność zapłaty wynagrodzenie w wysokości 5-krotności wysokości czynszu.

Jeśli zatem dzierżawca po wygaśnięciu umowy dzierżawy nieruchomości nie zwraca jej i co więcej, nadal ją użytkuje, zobowiązany jest bezwzględnie do zapłaty kwoty w wysokości określonej przepisem. Jedynym sposobem uniknięcia takiej opłaty jest niezwłoczne wezwanie Agencji do odebrania nieruchomości, a co najważniejsze, zaprzestanie jej użytkowania, pobierania dopłat itp. Roszczenie Agencji Nieruchomości Rolnych o zapłatę tej kwoty przedawnia się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy, od tej daty zatem Agencja nie ma możliwości jej dochodzenia przed sądem.

Nadmienić na marginesie należy, że projekt nowelizacji omawianej ustawy przewiduje zwiększenie wysokości wynagrodzenia przysługującego Agencji z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z 5-krotności do 20-krotności wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Ponadto Agencja do egzekucji należności z tego tytułu będzie mogła stosować przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Regulacje te mają na celu przeciwdziałać zjawisku bezumownego użytkowania nieruchomości, a także ułatwić egzekucję należności z tego tytułu.

 

125ml milk


Dzięki uprzejmości Bezpłatnego Miesięcznika "Wieści Rolnicze"
Logo Miesięcznika - Wieści Rolnicze
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
komentarz
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach rolniczych oraz przydatnych poradach rolniczych możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

TAGI: agencja; zapłaty; wysokości; który; tytułu; ustawy; skarbu; agencji; nieruchomości; byłby; korzystanie; nieruchomości; ;

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »